ALGEMENE VOORWAARDEN

“HL Productions”

1

“HL Productions”, gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 14, 6461 BG te Kerkrade.

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consumentenkoop op afstand: de overeenkomsten tussen een consument en “HL Productions”, in haar hoedanigheid als verkoper of dienstverlener, waarbij, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Grote wederpartij: wederpartij ex artikel 6:235 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

“HL Productions”: “HL Productions” dan wel enig ander lichaam of rechtsvoorganger van “HL Productions”

Producten: alle door “HL Productions” op haar website genoemde en in haar winkel(s) verkrijgbare en bestelbare verkoopartikelen alsmede diensten die door “HL Productions” op haar website dan wel in haar winkel worden aangeboden.

Overeenkomst: De overeenkomsten die deze algemene voorwaarden tot inhoud hebben en die tot stand komen doordat “HL Productions” uw bestelling alsmede uw middel van betaling accepteert.

Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere (voorafgaande) aanbieding van “HL Productions” en iedere overeenkomst en daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen “HL Productions” en u, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken en dit schriftelijk door “HL Productions” is bevestigd. Een enkele verwijzing door u naar uw eigen voorwaarden of een standaard clausule op uw briefpapier of in uw eigen voorwaarden een bepaling met als inhoud exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is daarvoor onvoldoende. Het accepteren van een aanbieding van “HL Productions” dan wel het doen van een bestelling bij “HL Productions” houdt dus in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt en uitdrukkelijk afstand doet van uw eigen algemene voorwaarden.

2.2 De onderhavige voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden en condities, waar door u of in verband met een zakelijk gebeuren naar wordt verwezen. Daarnaast vervangen de onderhavige voorwaarden ook alle andere voorwaarden en condities die door de rechtsvoorgangers van “HL Productions” werden gehanteerd.

2.3 “HL Productions” is gerechtigd haar algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande aanzegging te wijzigen. Het is dan ook raadzaam deze algemene voorwaarden regelmatig te blijven controleren. Van kracht blijft de inhoud van overeenkomsten, die op grond van vroegere voorwaarden tot stand zijn gekomen.

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen.

3.1 Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, offertes, prijslijsten, opdrachtbevestigingen of andere drukwerken, dan wel via het internet, via de website, elektronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, echter zij zijn niet bindend. “HL Productions” is dan ook niet aansprakelijk voor druk-, schrijf-, telfouten en onduidelijkheden, noch voor de gevolgen daarvan.

3.2 De door “HL Productions” gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen en in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Afspraken met personeel binden “HL Productions” niet. “HL Productions” houdt zich daarnaast uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld dat op grond van een (wettelijk) voorschrift noodzakelijk mocht blijken.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van de bestelling door “HL Productions”. De bestelling bindt u. “HL Productions” is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien “HL Productions” een bestelling niet accepteert, deelt zij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling mee.

3.4 De door “HL Productions” te verwerken gegevens, bescheiden c.q. materialen voor het uitvoeren van uw opdracht dienen tijdig en op de door “HL Productions” aan te geven momenten, franco te worden afgeleverd op het door haar aangegeven adres. Bij niet franco leveringen worden de gemaakte vrachtkosten en / of portokosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van “HL Productions” een niet-franco zending te weigeren.

3.5 Indien u bent bericht dat de voor de uitvoering van uw opdracht gebruikte gegevens, bescheiden c.q materialen weer voor u ter beschikking liggen, dienen deze binnen 10 dagen door u te worden afgehaald, bij gebreke waarvan “HL Productions” het recht heeft aan u opslagkosten in rekening te brengen. Het aan “HL Productions” afgeven van deze gegevens c.q bescheiden is voor eigen risico.

3.6 Indien u niet binnen 7 dagen na verzending van de orderbevestiging uw bezwaren kenbaar maakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.7 “HL Productions” houdt zich het recht voor meer werkzaamheden uit te voeren en aan u in rekening te brengen dan die, waarvoor expliciet opdracht is gegeven, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van u en/of voor de goede uitvoering van uw opdracht. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 

Artikel 4. Levering en levertijd.

4.1 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van “HL Productions” en betaling gedeeltelijk of geheel is verricht.

4.2 Bij gebreke van levering binnen 30 dagen na ‘consumentenkoop op afstand’, is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, tenzij met betrekking tot levertijd en schadevergoeding anders is overeengekomen.

4.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd is dan ook slechts indicatief. Bij overschrijding van de levertijd heeft u geen recht op schadevergoeding en geen recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat en u hiervan “HL Productions” bij het aangaan van de overeenkomst in kennis hebt gesteld. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.4 Mocht zijn overeengekomen dat de termijn een fatale termijn is, dan geldt deze overeengekomen termijn pas indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd en plaats aan “HL Productions” ter beschikking zijn gesteld, de overeenkomst is gesloten en de betaling is verricht. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door de consument te geschieden. Eventuele extra kosten ten gevolge van het niet tijdig aanleveren van de benodigde gegevens komen, zonder voorafgaand overleg, voor rekening van de consument.

4.5 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed staan voor u dan wel door u worden ontvangen onder rembours dan wel onder vooruitbetaling. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied bij “HL Productions”.

4.6 Indien, door aan de consument toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door “HL Productions” niet kan worden uitgevoerd terwijl “HL Productions” in staat en bereid is tot levering, kan “HL Productions” voor rekening en risico van de consument de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door “HL Productions” gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden. U bent alsdan verplicht aan “HL Productions” de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

4.7 Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van “HL Productions”– waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – u gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de goederen op te halen, is “HL Productions” bevoegd de betreffende goederen te verkopen en om het door u verschuldigde op de opbrengsten te verhalen.

4.8 Het is “HL Productions” toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is “HL Productions” bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.9 Indien een opdracht bespoedigd moet worden kunnen overwerk en / of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Technische eisen.

Alle technische eisen die door u aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door u nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 6. Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door “HL Productions” een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken.

7.1 “HL Productions” is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot vormgeving en kleur. Indien “HL Productions” van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De consument heeft deze bevoegdheid gedurende 7 dagen na de levering.

7.2 U heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst.

8.1 De vorderingen van “HL Productions” op de consument zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan “HL Productions” omstandigheden ter kennis komen die “HL Productions” goede grond geven te vrezen dat u niet aan uw verplichtingen zal voldoen;
 • indien “HL Productions” de consument bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is “HL Productions” bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van “HL Productions” schadevergoeding te vorderen.

8.2 Indien de consument tekort schiet in de nakoming van de op de consument rustende verplichting jegens “HL Productions”, is “HL Productions” bevoegd de uitvoering van de onderhavige overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en / of rechtelijke tussenkomst voor vereist is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen de consument aan “HL Productions” verschuldigd bent wordt terstond opeisbaar.

8.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan “HL Productions” zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is “HL Productions” bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Indien de consument in het geval van consumentenkoop op afstand een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de consumentenkoop op afstand zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen na aflevering de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onder voorwaarde dat de betreffende goederen gelijktijdig worden geretourneerd in complete, onbeschadigde originele verpakking, de plastic verzegeling van de verpakking niet verbroken is en de betreffende goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzending van de zaak komen voor rekening van de consument. “HL Productions” behoudt zich het recht voor om in geval van door de consument veroorzaakte schade aan geretourneerde producten, eventuele kosten in rekening te brengen dan wel de geretourneerde producten te weigeren.

8.5 De consument heeft geen recht van beëindiging van de overeenkomst indien het handelt om via internet gekochte en direct via download aangeleverde producten.

 

Artikel 9. Garantie.

9.1 “HL Productions” garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering, tenzij anders overeengekomen.

9.2 Bij apparatuur die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, kan de opdrachtgever zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan “HL Productions” daarbij bemiddelen.

9.3 Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder de garantie.

9.4 Onderhoud, wijziging of reparatie van door “HL Productions” geleverde zaken en van programmatuur, welke niet door “HL productions” zijn uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, welke niet aan “HL Productions” zijn aan te rekenen, doen iedere garantie vervallen.

9.5 Van garantie is uitgesloten:

 1. het regelmatig onderhoud en instandhouding of vervanging van delen wegens normale slijtage;
 2. verbruiksartikelen, die samen met het product geleverd worden, zoals bijvoorbeeld accu’s, batterijen, etc.;
 3. schade of verlies met betrekking tot software, data of opslagmedia, transportkosten en – risico’s;
 4. schade als gevolg van inadequaat onderhoud of instandhouding;
 5. schade in verband met de omstandigheid dat het product niet in overeenstemming is met de geldende technische standaarden of veiligheidsstandaarden (respectievelijk de installatie- en gebruiksaanwijzingen geïnstalleerd of gebruikt is);
 6. schade wegens inadequate of foutieve installatie van software en andere producten;
 7. reparatie of pogingen tot reparatie van het product door anderen dan “HL Productions”;
 8. schade als gevolg van ongevallen, blikseminslag, wateroverlast, brand, ontoereikende ventilatie of andere redenen buiten de macht van “HL Productions”;
 9. schade in verband waarmee het product samen met toebehoren, producten of perifere techniek werd gebruikt, die niet door “HL Productions” zijn geleverd;
 10. schade op grond van gebreken van een systeem, waarin het product is geïntegreerd;
 11. schade op grond van gebreken van software;
 12. schade in verband met misbruik, nalatigheid of commerciële exploitatie.

9.6 “HL Productions” is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang u in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens “HL Productions”.

9.7 Alle vervangen onderdelen worden eigendom van “HL Productions”.

9.8 Indien de bovengenoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is “”HL Productions” verplicht zo snel mogelijk nadat u haar het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.

9.9 Alle gebrekkige zaken dienen ter reparatie te worden aangeboden bij “HL Productions”.

9.10 “HL Productions” kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.

9.11 U kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

 • “HL Productions” tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
 • indien de consument aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

9.12 De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer, ISRC- of PQ-code van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

10.1 De door “HL Productions” geleverde zaken blijven het eigendom van “HL Productions” totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met “HL Productions” gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door “HL Productions” verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de consument van (een) koopovereenkomst(en).

Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

10.2 Door “HL Productions” afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de consument niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

10.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de consument zijn overgegaan en zich nog in handen van de consument bevinden, behoudt “HL Productions” zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die “HL Productions” uit welke hoofde dan ook tegen de consument mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door “HL Productions” geleverde zaken welke door u zijn bewerkt of verwerkt, waardoor “HL Productions” haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

10.4 Indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is “HL Productions” gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de consument of derden die de zaak voor de consument houden weg te halen of weg te doen halen. De consument is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door de consument verschuldigde per dag.

10.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht “HL Productions” per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De consument verplicht zich op eerste verzoek van “HL Productions”:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de consument op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan “HL Productions” op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die de consument verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door “HL Productions” geleverde zaken te verpanden aan “HL Productions”op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van “HL Productions”
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die “HL Productions” ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de consument niet onredelijk hinderen, bijvoorbeeld in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen.

11.1 De consument dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument onder meer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)

overstemmen met het overeengekomene;

 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan “HL Productions” te melden. Bij niet tijdig reclamatie vervalt ieder recht van de consument tegenover “HL Productions”.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de consument eveneens binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan “HL Productions”. Bij niet tijdig reclamatie vervalt ieder recht van de consument tegenover “HL Productions”.

11.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan “HL Productions” worden geretourneerd.

 

Artikel 12. Prijzen en betaling.

12.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en / of andere op de producten als zodanig drukkende belastingen, lasten, heffingen of rechten en exclusief handlings-, verzend-, vervoer-, montage-, implementatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

12.2 De prijzen in offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en / of eenheden. Wijziging, om welke reden dan ook, van de opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden uitdrukkelijk voorbehouden, ook nadat een opdracht aan “HL Productions” is verstrekt en geaccepteerd door “HL Productions”. Bovenstaande geldt niet indien de gehele uitvoering van de opdracht heeft plaatsgevonden.

12.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na mededeling van de prijsverhoging door “HL Productions”.

12.4 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van “HL Productions” daarvoor in aanmerking komt, kan “HL Productions” betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen.

12.5 “HL Productions” is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, contante betaling te verlangen, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

12.6 Betaling geschiedt contant of op een door “HL Productions” aangewezen rekening, zonder compensatie en/of korting bij aflevering af magazijn of winkel of bij levering middels verzending onder rembours of bij levering middels verzending bij vooruitbetaling te voldoen. Indien u enig door de consument verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, is de consument, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als de wettelijke rente hoger is verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. “HL Productions” heeft van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te geven indien de consument enig door de consument verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, in welk geval de consument naast de bovengenoemde rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd bent.

12.7 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de consument zullen de verplichtingen van de consument onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.8 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

12.9 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is “HL Productions” gerechtigd (de uitvoering van) betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.

12.10 Wanneer er in afwijking van de normale bedongen betalingsconditie (onder rembours of bij vooruitbetaling of contant) een betaaltermijn wordt overeengekomen is dit een fatale termijn. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat de door de consument verschuldigde verbintenis is nagekomen treedt het verzuim in zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is.

 

Artikel 13. Incasso- en gerechtelijke kosten.

13.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, en / of is haar vordering uit handen gegeven, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument, zulks met een minimum van € 250,--. In ieder geval bent u verschuldigd:

 • over de eerste € 2.950,- 15%;
 • over het meerdere tot € 5.900,- 10%;
 • over het meerdere tot € 14.748,- 8%;
 • over het meerdere tot € 58.990,- 5%;
 • over het meerdere 3%.

Indien “HL Productions” aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

13.2 De consument is daarnaast jegens “HL Productions” de door “HL Productions” gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, zulks met een minimum van euro 250,- per instantie, tenzij de gemaakte gerechtelijke kosten onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien “HL Productions” en de consument met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en waarbij de consument volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

14.1 De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten conform de overeenkomst zijn en geen gebreken vertonen. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9. (Garantie) van deze voorwaarden.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van “HL Productions” voor enig andere vorm van schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede van wege vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijke, is nadrukkelijk uitgesloten. voor zover niet in strijd met enig dwingendrechtelijke bepaling.

14.3 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het verkeer tussen “HL Productions” en de consument, “HL Productions” en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en “HL Productions”, is “HL Productions” niet aansprakelijk.

14.4 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan, door de consument te bewijzen, opzet of grove schuld van “HL Productions” of haar leidinggevende ondergeschikten. Daarnaast beperkt of beïnvloed geen van de bepalingen uit deze voorwaarden de aansprakelijkheid van “HL Productions”, wanneer dat in strijd zou zijn met enig dwingendrechtelijke bepalingen om de aansprakelijkheid van “HL Productions” uit te sluiten of te beperken.

 

Artikel 15. Overmacht.

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft “HL Productions” in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, door de consument dit bij (aangetekende) brief mee te delen en zulks zonder dat “HL Productions” gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden in strijd zou zijn met een dwingendrechtelijke bepaling.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere morele, praktische en wettelijke onmogelijkheid alsmede iedere tekortkoming welke niet aan “HL Productions” kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, ongeacht de voorzienbaarheid en het tijdstip van de overmacht toestand.

15.3 Ingeval van overmacht zal “HL Productions” daarvan onverwijld mededeling doen aan de consument, waarbij de consument na ontvangst van de mededeling gedurende 7 dagen eveneens het recht heeft de opdracht te annuleren, echter met de verplichting dat “HL Productions” het reeds uitgevoerde deel van de opdracht wordt vergoed.

 

Artikel 16. Geschilbeslechting.

16.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen consument en “HL Productions”, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank. “HL Productions” blijft echter bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

16.2 Beloopt de vordering evenwel minder dan € 5.000,-, dan wel betreft het een consumentenzaak, dan is bevoegd de rechter, welke volgens de wet bevoegd zou zijn, tenzij de overeenkomst met betrekking tot de bevoegdheid is aangegaan na het ontstaan van het geschil of de partij die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zich tot de aangewezen rechter wendt.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht.

17.1 Op elke overeenkomst tussen “HL Productions” en de consument is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing. Evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

Artikel 18. Diversen.

18.1 Indien de consument aan “HL Productions” schriftelijk opgave doet van een adres is “HL Productions” gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan “HL Productions” schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

18.2 Wanneer door “HL Productions” gedurende enige tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, heeft “HL Productions” alsnog het recht directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. U kan dus nimmer enig recht ontlenen op grond van het feit dat “HL Productions” deze algemene voorwaarden soepel toepast.

18.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enig andere overeenkomst met “HL Productions” in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door “HL Productions” vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

 

© 2014 by HL Productions