Sena

Wat is Sena of …… wie is Sena.

Sena is misschien een mooie vrouw ……….. maar die bedoelen we hier niet, we bedoelen Sena of te wel ‘Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten’. Nu denkt natuurlijk iedereen … oh die ……….DUH

 

Daarom ff iets om het makkelijker te maken:

“quote uit het wetboek [wetten.overheid.nl]:


 

  • Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet 1912
  • Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het voornemen toe te treden tot het in 1961 te Rome gesloten Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Trb. 1986, 182) en de in 1971 te Genève gesloten Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen (Trb. 1986, 183) wenselijk is regelen te treffen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties en dat het voorts in verband hiermee wenselijk is de Auteurswet 1912 te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

………………….. [einde quote]”


 

Stop!………ik heb mijn studie rechten noch niet af!

 

Wat betekent dit nu, nou in onze eigen woorden: help je mee met een opname krijg je geld daarvoor! …… Kijk dat is duidelijk, dus dat doet Sena? Ja.

 

Wil je meer weten, kijk dan bij www.Sena.nl.

Wil je veel meer weten kijk dan bij www.auteursrecht.nl.

Wil je alles weten kijk dan ook bij wetten.overheid.nl (Wet op de naburige rechten) … maar je bent gewaarschuwd.

Heb je eenvoudige vragen of heb je een beetje hulp nodig? Dan vraag het ons via cantact@hl-productions.nl.

Comments are closed